Algemene Voorwaarden & Privacybeleid

Algemene voorwaarden MooiVerkocht.nl, CH Designing en Casa-Contact
Februari 2019

Artikel 1 Algemeen

1.1. Definities:

a. MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; de vennootschap onder firma ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56258356 gevestigd aan de Wateringseweg 16, 2685 SR Poeldijk (Westland);

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact een overeenkomst sluit;

c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht

MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

Artikel 3 Levertijd

3.1. De door MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 4 Verkregen informatie en documenten

De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privé-sfeer (in geval natuurlijk persoon).  Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 5 Prijs

5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W. tenzij anders vermeld.

5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 6 Betaling

6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact op de factuur aan te geven wijze.

6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact geleverde dienst(en).

7.2. MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.

7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

7.4. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact zijn verstrekt, heeft MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.

7.5. MooiVerkocht.nl en/of CH Designing is en/of Casa-Contact niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact kenbaar behoorde te zijn.

7.6. MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.7. Indien MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

7.8 Alle aanspraken jegens MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 8 Overmacht

8.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

Artikel 9 Klachtenregeling

9.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.

9.2. Indien een klacht gegrond is, zal MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact worden aangepast tot een lager bedrag danwel tot nihil. MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Diversen

10.1. MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

10.2. Indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.

10.3. MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact tot mededeling verplicht.

10.4. MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn nadat MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact de opdracht heeft uitgevoerd.

10.5. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.

Artikel 11

11.1. De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.

11.2. De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door MooiVerkocht.nl en/of CH Designing en/of Casa-Contact gebruikt kunnen worden.

11.3. Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.